طبق ماده (34) شرایط عمومی پیمان موضوع پیوست بخشنامه شماره842/54-1088/102 مورخ 3/3/1378میزان ضمانت نامه انجام تعهدات معادل (5) درصد مبلغ اولیه اولیه پیمان است و در صورت فسخ پیمان، کارفرما به استناد بند« ب» ماده (47) شرایط عمومی پیمان تمام مبلغ تضمین انجام تعهدات را ضبط و به حساب خزانه واریز میکند.