به استناد بند (ز) ماده 14 شرایط عمومی پیمان، مدت پیمان یا مدت اجرای کار، مدت درج شده در بند “ب” ماده 4 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس ماده 30 شرایط عمومی پیمان در آن ایجاد می شود. بنابراین مدت پیمان درج شده در بند “ب” ماده 50 شرایط عمومی  پیمان عبارت است از مدت اولیه پیمان به علاوه مدت تاخیرات مجاز.