در پروژه ها معمولا عدم تحویل در موعد مقرر می تواند به دلایل ذیل باشد :
1 –  عدم تکمیل خدمات زیر بنائی  توسط شرکتهای خدمات رسان ( آب –برق – گاز )
2 –  وجود شرایط خاص جوی
3–  ابلاغ عملیات اجرائی الزامی به انبوه ساز بیش از قرارداد اولیه
4–  عدم واریز به موقع سهم آورده توسط متقاضیان (فردی یا جمعی )
5 –  موانع اداری و حقوقی
6 –  انحصار در برخی  خدمات و ترافیک انجام کار در مرجع مربوطه