خیر  در پروژه هایی که به صورت انبوه سازی ساخته و تحویل متقاضیان میگردد شرکت انبوه ساز می بایست در قالب انجام کارگزاری نسبت به ثبت نام متقاضی در سامانه مسکن مهر اقدام و سامانه شماره حسابی را در بانک مسکن به نام شخص متقاضی ایجاد و کلیه مبالغ واریزی می بایست به این حساب واریز گردد . بنابر این واریز هرگونه وجه به حساب انبوه ساز خلاف ضوابط بوده و مسئولیت عواقب مربوطه بر عهده شخص واریز کننده می باشد.