Project Description

«اصلاحیه»

فراخوان عمومی فروش زمین در شهر جدید بینالود شماره فراخوان 102/1400

آگهی در محدوده  شهر جدید بینالود
عنوان روزنامه روزنامه خراسان
تاریخ انتشار 1400/11/03
آخرین مهلت 1400/11/17
www.setadiran.ir
«اصلاحیه»

فراخوان عمومی فروش زمین در شهر جدید بینالود شماره فراخوان 102/1400

آگهی در محدوده  شهر جدید بینالود
عنوان روزنامه روزنامه خراسان
تاریخ انتشار 1400/11/03
آخرین مهلت 1400/11/17
www.setadiran.ir