Project Description

آ

فراخوان عمومی واگذاری زمین با کاربری حمل و نقل و انبارداری در شهر جدید بینالود
آگهی در محدوده  شهر جدید بینالود
عنوان روزنامه روزنامه خراسان
اسناد مزایدهآگهی مزایدهمتن آگهی