Project Description

«فراخوان عمومی فروش زمین در شهر جدید بینالود»

شماره فراخوان 102/1400

آگهی در محدوده  شهر جدید بینالود
عنوان روزنامه روزنامه خراسان
تاریخ انتشار 1400/10/20
آخرین مهلت 1400/11/10
www.setadiran.ir