توضیحات پروژه

شناسنامه پروژه معماری و طراحی شهری
نام شرکت: شرکت عمران شهر جدید بینالودشهر جدید: بینالود
عنوان پروژه: کتابخانه بوستان خانواده
موقعیت پروژه در شهر: محله منظریه (مسکن مهر)                                                               مقیاس پروژه: محله ای
نام مشاور/طراح: مهندسین مشاور نقش ایوان طوس                                                              سال تهیه طرح: 1397
ضوابط عمومی قطعهکاربری زمین درطرح جامع:

فرهنگی-مذهبی

طرح تفصیلی:

فضای سبز

مصوبات موردی:

مساحت زمین28000 (کتابخانه به عنوان یک مورد از ساختمان های قابل احداث در فضای سبز به زیربنای حدود 220مترمربع و محوطه ای حدود 2000مترمربع، در زمین پارک خانواده با وسعت 28000 مترمربع جانمایی شده است)
درصد سطح اشغال طبقاتطبق ضابطه: 5%

 

زیرزمین:

همکف:

 (0.8%) 220

اول:

دوم و بالاتر:

تراکم ساختمانیطبق ضابطه: 5%طبق طرح: حدود 0.8 درصد
تعداد طبقاتطبق ضابطه: 1طبق طرح: 1
زیربنای کلطبق ضابطه: 5 درصد مساحت زمینطبق طرح: 220
عملکردها و فعالیت ها کاربری های و فعالیت های توصیه  نشدهکاربری ها و فعالیت های توصیه شده
سالن های مطالعه بانوان و آقایان، مخزن و نشریات و بخش کودک
مساحت کاربری ها در پروژه
ضوابط تامین پارکینگکاربری هاتعداد پارکینگ طبق ضابطهتعداد پارکینگ طبق طرحموقعیت پارکینگ

(محوطه/ساختمان، سرپوشیده/سرباز)

پارکینگ بصورت سرباز و مشترک برای بوستان و کاربری های داخل آن پیش بینی شده
کل تعداد پارکینگبه ازای هر 500 مترمربع یک پارکینگ الزامی است40
مساحت تقریبی پارکینگحدود 1000مترمربع
ضوابط نماسازینسبت سطوح شفاف نما به کل مساحت نما Aطبقات همکف و اول10%مصالح پیشنهادی
طبقات دوم و بالاترآجر سفال و سنگ
ضوابط توده گذاریعقب نشینی در طبقات در تمام جبهه هابنا در یک طبقه احداث شده
سازه و تاسیساتاسکلت( فلزی، بتنی و…)تاسیسات مکانیکی
فلزیداکت اسپلیت
پیوست هانقشه ها(موقعیت در شهر، پلان، مقطع، نما و…)عکس های سه بعدیانیمیشنتصاویر پروژه

(در صورت اجرا)

داردداردندارددارد

گالری تصاویر