پرسش‌های متداول

پرسش‌های متداول
پرسش‌های متداول1398/2/29 13:07:15

پرسش های متداول

نحوه تحویل گیری واحد چگونه است؟1398/4/23 10:27:41

ابتدا متقاضی از واحد بازدید نموده و پس از بازدید چک لیست تحویل واحد جهت امضاء از طرف انبوه ساز در اختیار  ایشان  قرار داده می شود سپس متقاضی ضمن مطالعه موارد  مندرج در چک لیست و تطبیق آن با شرایط واحد در صورت عدم وجود نقص و ایراد چک لیست تحویلی را امضاء و واحد را تحویل می گیرد و در صورت وجود ایراد و نقص در واحد نوع ایراد و محل آن  را به طور دقیق در چک لیست قید می نماید.

موقعیت زمین در شهر؟1398/4/23 10:17:38

از طریق بازدید میدانی بهمراه کارشناس مربوطه

مشارکت در ساخت چیست؟1398/4/23 10:38:27

همان‌طور که از نام مشارکت مشخص است، این قرارداد یک نوع «توافق» دو طرفه است که هر یک از طرفین در آن آورده‌ای دارند و با توجه به نسبت آورده‌شان با هم شریک می‌شوند.

محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری به چه صورت است؟1398/4/23 10:23:16

مطابق با اصول سازمان تامین اجتماعی باید قراردادهای بین کارفرما و کارکنان و کارگران در چارچوب اصول سازمان باشد ، از مبلغ قراردادها ، مبلغی به عنوان حق بیمه از طرف سازمان تامین اجتماعی کسر شده و به خاطر تحت پوشش بیمه قرار دادن کارگران به کار گرفته خواهد شد ، در این میان درصدی به عنوان بیمه بیکاری نیز در نظر گرفته می شود ، بیمه ، قراردادی است که به موجب آن ، بیمه گر با دریافت وجوهی ، متعهد به جبران خسارت احتمالی وارد شده به بیمه گذار خواهد بود .

مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات که در فسخ پیمان می‎بایستی ضبط شود 5 درصد مبلغ صورت وضعیت است یا 5 درصد مبلغ قرارداد ؟1398/4/23 10:26:58

طبق ماده (34) شرایط عمومی پیمان موضوع پیوست بخشنامه شماره842/54-1088/102 مورخ 3/3/1378میزان ضمانت نامه انجام تعهدات معادل (5) درصد مبلغ اولیه اولیه پیمان است و در صورت فسخ پیمان، کارفرما به استناد بند« ب» ماده (47) شرایط عمومی پیمان تمام مبلغ تضمین انجام تعهدات را ضبط و به حساب خزانه واریز میکند.

فواید مشارکت در ساخت چیست؟1398/4/23 10:43:59

افزایش استحکام بنا، استفاده از امکانات روز، رشد سرمایه و ارزش ملک، کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری ساختمان و مصرف انرژی
استفاده از منابع شریک و سرمایه گذار بجای منابع عمرانی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای.

شرایط پیمان با تعیین پیمانکار برای طرح های عمرانی چیست؟1398/4/23 10:21:55

در اجرای طرح های عمرانی به دلیل گسترده بودن کار ، صرف هزینه های هنگفت ، اهمیت بالای زمان تحویل پروژه ، نیاز به دقت زیاد در اجرای پروسه های مختلف کار، دخیل بودن شرایط جوی در روند پیشرفت پروژه و …. لازم است که شرایط پیمان برای طرح های عمرانی به طور دقیق تعیین و مورد امضای طرفین قرارداد قرار گیرد ، تا در صورت بروز هر گونه اختلاف  بین طرفین قرارداد و اختلال در پیشرفت پروژه بر اساس قانون و مقررات مصوب برخورد گردد .
بستن قرارداد ( پیمان ) بین کارفرما ( مالک ) و پیمانکار ( مجری طرح ) روش پیمانکاری عمومی خواهد بود.

سند مالکیت چه نوع سندی است؟1398/4/23 10:16:53

سند ملکی بوده و با برنده فراخوان قرارداد واگذاری منعقد می گردد و  پس از دریافت پروانه ساختمان و پایانکار ، سند به نام ایشان منتقل می گردد.

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری چیست؟1398/4/23 10:25:11

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری ۶ درصد از ناخالص کارکرد کارگران خواهد بود و با احتساب ۶ دهم درصدی که به عنوان بیمه بیکاری لحاظ می گردد ، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، مجموعا ۶/۶ درصد از کل کارکرد کارگران خواهد بود .
پیمانکاران طبق قانون سازمان تامین اجتماعی باید لیست کارگران و کارمندان را به سازمان تقدیم کرده و حق بیمه آنها را پرداخت نمایند.
چنانچه بدلیل قصور کارفرما (بعنوان مثال تاخیر در پرداخت¬ها) مدت انجام کارافزایش یابد و پس از تحویل کار و تعیین مدتهای مجاز و غیرمجاز (و پس از رسیدگی گزارش تاخیرات پیمانکار)،  مدت پیمان برابر مدت اولیه بعلاوه مدتهای تمدید شده (با ابلاغیه بدلیل تاخیر در پرداختهای کارفرما) باشد. آن وقت طبق قسمت 3 از بند ب ماده 50 شرایط عمومی پیمان عملاً سقف تعیین شده برای محاسبه خسارت تاخیرات (یک چهارم مدت پیمان) افزایش خواهد یافت در حالی که قصوری هم متوجه پیمانکار نبوده است.

چه نکاتی درباره مشارکت در ساخت بایستی مورد توجه قرار گیرد؟1398/4/23 10:39:19

برای قرارداد های مشارکت درساخت ضمانت اجرایی قابل قبولی باید تعریف و توافق کرد
پس از اتمام سقف وستون ودیوارچینی حتماً فی ما بین شریک سازنده ومالک ، تقسیم نامه ای شفاف و صریح با توجه به میزان قدرالسهم ، کیفیت وزمان فروش واحد های متعلق به خود تنظیم شود
انتخاب یک ناظر دلسوز و مجرب جهت نظارت برکیفیت اجرایی شریک سازنده  نباید فراموش شود.
انتقال قدرالسهم عرصه به نام شریک سازنده پس از اتمام سقف وستون و دیوار چینی صورت پذیرد.
حق دخل وتصرف برای مالک حفظ شودتا درصورت تأخیر وتعطیلی پروژه توسط شریک سازنده ، مالک بتواند برای تأمین مخارج پس از فروش قدرالسهم اعیانی با مجوز قضایی دخالت نماید.
کیفیت ساخت آپارتمان ها ی متعلق به مالک وشریک سازنده یکسان و برابر باشد.
برای حل اختلاف احتمالی برای تفسیر مفاد و توافقات از حکمیت وداوری استفاده شود.

با توجه به شرح پیش گفته، آیا مدت پیمان برابر مدت اولیه بعلاوه مدتهای تمدید شده ناشی از قصور کارفرما و یا افزایش مقادیر کار است؟1398/4/23 10:26:14

به استناد بند (ز) ماده 14 شرایط عمومی پیمان، مدت پیمان یا مدت اجرای کار، مدت درج شده در بند “ب” ماده 4 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس ماده 30 شرایط عمومی پیمان در آن ایجاد می شود. بنابراین مدت پیمان درج شده در بند “ب” ماده 50 شرایط عمومی  پیمان عبارت است از مدت اولیه پیمان به علاوه مدت تاخیرات مجاز.

انبوه ساز علی رغم تعهد نسبتبه تحویل واحدتا تاریخ مورد نظر واحد را تحویل نداده است؟1398/4/23 10:35:33

در پروژه ها معمولا عدم تحویل در موعد مقرر می تواند به دلایل ذیل باشد :
1 –  عدم تکمیل خدمات زیر بنائی  توسط شرکتهای خدمات رسان ( آب –برق – گاز )
2 –  وجود شرایط خاص جوی
3–  ابلاغ عملیات اجرائی الزامی به انبوه ساز بیش از قرارداد اولیه
4–  عدم واریز به موقع سهم آورده توسط متقاضیان (فردی یا جمعی )
5 –  موانع اداری و حقوقی
6 –  انحصار در برخی  خدمات و ترافیک انجام کار در مرجع مربوطه

اجرای قراردادهای پیمانی به چه روش هایی امکانپذیر است؟1398/4/23 10:22:41

شرایط حاکم بر اجرای قراردادهای پیمانی و روش منعقد کردن آنها از شرایط عمومی حاکم بر انواع قراردادها پیروی می کند لذا در کلیه موارد قرارداد، از موضوع قرارداد گرفته تا پیش نویس و شرایط مورد توافق در قرارداد ، همگی باید از قوانین تجاری مصوب تبعیت کنند .

آیا میتوان به حساب انبوه ساز پول واریز کرد؟1398/4/23 10:36:28

خیر  در پروژه هایی که به صورت انبوه سازی ساخته و تحویل متقاضیان میگردد شرکت انبوه ساز می بایست در قالب انجام کارگزاری نسبت به ثبت نام متقاضی در سامانه مسکن مهر اقدام و سامانه شماره حسابی را در بانک مسکن به نام شخص متقاضی ایجاد و کلیه مبالغ واریزی می بایست به این حساب واریز گردد . بنابر این واریز هرگونه وجه به حساب انبوه ساز خلاف ضوابط بوده و مسئولیت عواقب مربوطه بر عهده شخص واریز کننده می باشد.

پرسیدن سوال جدید

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content