مهندس محمدرضا آغ ‌قلعه

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

رشته تحصیلی : کارشناس‌ی برق

مدت زمان مدیریت: 1369/09/07 الی 1379/07/08

مهندس محمد رضا سعیدی درخش

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

رشته تحصیلی : کارشناس‌ارشدبرنامه ریزی وطراحی شهری ‌ وکارشناس‌راه‌وساختمان

مدت زمان مدیریت: 1379/07/09 الی 1381/06/24

مهندس سید علیرضا نقوی زاده

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

رشته تحصیلی : کارشناسی عمران

مدت زمان مدیریت: 1381/10/24 الی 1390/04/01

مهندس علی اکبر صابری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

رشته تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت دولتی

مدت زمان مدیریت: 1390/04/01 الی 1392/02/08

مهندس علی عودی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

رشته تحصیلی : کارشناسی عمران

مدت زمان مدیریت: 1392/02/08 الی 1394/05/26

مهندس حمیدرضا یزدانی

رییس هیئت مدیره و مدیر عامل

رشته تحصیلی : کارشناسی عمران

مدت زمان مدیریت: 1394/10/29   الی ادامه دارد