محمد حسین یزدانی

رییس اداره حراست

شماره تماس: 05133564220   داخلی 110

قاسم علی آبادی

مدیر خدمات شهری

شماره تماس: 05133564220   داخلی 116

بهروز اظهری

رییس اداره امور مسکن، شهرسازی و ترافیک

شماره تماس: 05133564220   داخلی 106

ابراهیم باسره

رییس اداره مالی و درآمدها

شماره تماس: 05133564220   داخلی 102

افشین آریایی

رییس اداره امور فنی و اجرایی

شماره تماس: 05133564220  داخلی 117

علیرضا قنبری

رییس اداره امور اداری و پشتیبانی

شماره تماس: 05133564220   داخلی 112

مسعود میرنژاد

رییس اداره فناوری اطلاعات

شماره تماس: 05133564220   داخلی 118

مهدی حسین نژاد

سرپرست روابط عمومی

شماره تماس: 05133564220   داخلی 130