محمد رضا احمدی

رئیس حراست

شماره تماس: 05133564220   داخلی 116

ایمیل سازمانی: a.ahmadi@ntdc.ir   

قاسم علی آبادی

مدیر خدمات شهری

شماره تماس: 05133564220   داخلی 116

ایمیل سازمانی: gh.aliabadi@ntdc.ir   

بهروز اظهری

رییس اداره امور مسکن، شهرسازی و ترافیک

شماره تماس: 05133564220   داخلی 106

ایمیل سازمانی: b.azhari@ntdc.ir   

ابراهیم باسره

رییس اداره مالی و درآمدها

شماره تماس: 05133564220   داخلی 102

ایمیل سازمانی: e.basereh@ntdc.ir   

افشین آریایی

رییس اداره امور فنی و اجرایی

شماره تماس: 05133564220  داخلی 117

ایمیل سازمانی: a.aryaei@ntdc.ir   

علیرضا قنبری

رییس اداره امور اداری و پشتیبانی

شماره تماس: 05133564220   داخلی 112

ایمیل سازمانی: a.ghanbari@ntdc.ir   

مهدی حسین نژاد

سرپرست روابط عمومی

شماره تماس: 05133564220   داخلی 130

ایمیل سازمانی: m.hosseinnejad@ntdc.ir