معرفی شرکت عمران شهر جدید بینالود

شرکت عمران شهر جدید بینالود به عنوان یک شرکت دولتی و زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در تاریخ 1370/12/05 به عنوان مجری این شهر جدید عملیات طراحی و احداث شهر را بر عهده گرفت. طرح‌ جامع‌ شهر جدید بینالود‌ در تاریخ ‌1381/12/28 به‌ تصویب‌ شورای ‌عالی‌ معماری‌ و شهرسازی‌ کشور‌ رسید و‌‌‌ در سال ‌1385 جهت‌ اجرا‌ از ‌طرف ‌وزیر‌ محترم‌ مسکن‌ و شهرسازی وقت ‌ابلاغ‌ گردید و در حال‌ حاضر شرکت ‌ عمران ‌ شهر جدید بینالود ‌عملیات ‌احداث‌ این‌ شهر‌ صنعتی‌ ومسکونی‌ را‌با‌استفاده‌ از‌آخرین‌ دستاوردها وتکنولوژی‌نوین‌ شهرسازی ‌ومعماری‌و بهره‌گیری ‌از‌ مهندسین‌ و مشاوران ‌مجرب‌ بر‌ عهده‌ دارد.

فلسفه و ضرورت پیدایش شهرهای جدید:

افزایش جمعیت وسیرمهاجرت های داخلی خصوصاًمهاجرت روستاییان به سوی شهرها و قطب های اقتصادی نه تنها برساختاراقتصادی اجتماعی فرهنگی آنها تاثیرگذاربوده است بلکه ساختار کالبدی شهرهای کشوررانیزدگرگون ساخته ودر مسیری غیر معقول قرار داده است و موجب گسترش ابعادفیزیکی واسکان غیررسمی اقشارتازه شهرنشین درحومه شهرهای بزرگ کشورگردیده ، یکی از پیامد های این پدیده ازدیاد قیمت زمین ومسکن درمحدوده شهرها است که عملا تهیه مسکن برای طبقات کم درآمدویا با درآمدمتوسط رابسیارمشکل وحتی غیرممکن ساخته و زندگی  شهروندان اقشار تازه شهر نشین شده را بامعضلات تازه مواجه ساخته است ، عوارض ناشی از تراکم  های مسکونی وجمعیتی ، معضلات عوارض زیست محیطی از قبیل آلودگی هوا و آلودگی های صوتی ، از بین رفتن اراضی کشاورزی ، باغ ها و فضای سبز پیرامون شهرها ، اتلاف بیش از  اندازه وقت شهروندان  در ترددهای روزانه بین محل کار وسکونت را می‌توان ازجمله این معضلات برشمرد .

توجه به عوامل فوق  سیاستگزاران وبرنامه ریزان شهری را با این واقعیت ‌روبه ساخت که کالبد شهرها با کلیه تمهیدات از قبیل نوسازی ها و باز سازی بافت های قدیمی و فرسوده در عمل قادر به تامین مسکن و دیگر نیازهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی، آموزشی ، ورزشی و سایر نیازهای شهروندان نمی‌تواند باشد  از این روطرح احداث شهرهای  جدید با برنامه ریزی از قبل سنجیده شده ‌با دو هدف اصلی کاهش بار جمعیتی ‌و فعالیت های اقتصادی کلان شهرهای کشور به عنوان راه حلی بهینه برای رفع معضلات کلان شهرها از سوی وزارت مسکن وشهرسازی در اواخر دهه 60 پیشنهاد‌و به تصویب هیأت دولت رسید.

 برهمین اساس در سال 1368 برمبنای اساسنامه مصوب هیأت محترم وزیران ، شرکت عمران شهرهای جدید به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اجرایی احداث شهرهای جدید تاسیس  گردید . بدین ترتیب در استان های مختلف کشور هجده شهرجدیدبنیان گذاشته شد.از جمله اهداف ایجاد این شهرها می‌توان به پالایش شهر مادر از طریق توزیع مناسب کارو جمعیت ، جلوگیری از ایجاد سکونت های غیر رسمی و خود به خودی در حومه کلان شهرها ،کاهش بار ترافیکی شهرهای بزرگ از طریق ایجاد اشتغال و اسکان جمعیت در شهرهای جدید ، جلوگیری ازتخریب اراضی کشاورزی ،باغ ها، فضاهای سبزپیرامون شهرها و استفاده از اراضی غیر زراعی برای احداث  شهرهای جدید، کاهش بهای تمام شده واحدهای مسکونی به دلیل  پایین بودن نرخ زمین شهرهای جدیددر مقایسه با کلان شهرها وهمچنین ایجاد الگوی جدید مسکن از طریق کاهش سطح زیر بنای مسکونی و احداث مجموعه های مسکونی و ترویج انبوه سازی در این شهرها اشاره نمود.

دفتر مرکزی:
کیلومتر ۵۵ اتوبان مشهد نیشابور، شهر جدید بینالود محله دلبران، بلوار بعثت
صندوق پستی: ۱۳۶۷-۹۱۷۳۵
تلفن:۲۸-۳۳۵۶۴۲۲۰ (۰۵۱)
فکس: ۳۳۵۶۴۲۲۲ (۰۵۱)

ایمیل: info@binalood.ntdc.ir