توضیحات پروژه

شناسنامه پروژه معماری و طراحی شهری
نام شرکت: شرکت عمران شهر جدید بینالودشهر جدید: بینالود
عنوان پروژه:  مسجد و حسینیه فخرداوود
موقعیت پروژه در شهر: محله فخرداوود شهر جدید بینالود                                              مقیاس پروژه: محلی
نام مشاور/طراح:  مهندسین مشاور ارگ بم کرمان                                                                                سال تهیه طرح:1387
ضوابط عمومی قطعهکاربری زمین درطرح جامع:

محدوده توسعه روستایی

طرح تفصیلی:

فرهنگی- مذهبی

مصوبات موردی:

مساحت زمینحدود 2700
درصد سطح اشغال طبقاتطبق ضابطه:

50%

زیرزمین:

همکف:

(50%)1336.72

اول:

دوم و بالاتر:

تراکم ساختمانیطبق ضابطه: 100%                     طبق طرح:

حدود 50%

تعداد طبقاتطبق ضابطه: 2طبق طرح: 1
زیربنای کلطبق ضابطه: برابر مساحت زمینطبق طرح: 1336.72
عملکردها و فعالیت ها کاربری های و فعالیت های توصیه  نشدهکاربری ها و فعالیت های توصیه شده
مساحت کاربری ها در پروژهعلاوه بر مسجد کاربری دیگری پیشنهاد نشده
ضوابط تامین پارکینگکاربری هاتعداد پارکینگ طبق ضابطهتعداد پارکینگ طبق طرحموقعیت پارکینگ

(محوطه/ساختمان، سرپوشیده/سرباز)

امکان پارک حاشیه­ای در معبر مجاور مسجد
کل تعداد پارکینگ
مساحت تقریبی پارکینگ
ضوابط نماسازینسبت سطوح شفاف نما به کل مساحت نما Aطبقات همکف و اولحدود 15%مصالح پیشنهادی
طبقات دوم و بالاترسنگ تراورتن و کاشی لعاب دار
ضوابط توده گذاریعقب نشینی در طبقات در تمام جبهه هابنا در یک طبقه احداث شده
سازه و تاسیساتاسکلت (فلزی، بتنی و…)تاسیسات مکانیکی
بتنیبخاری صنعتی
پیوست هانقشه ها(موقعیت در شهر، پلان، مقطع، نما و…)عکس های سه بعدیانیمیشنتصاویر پروژه

(در صورت اجرا)

داردنداردندارددارد

گالری تصاویر