توضیحات پروژه

شناسنامه پروژه معماری و طراحی شهری
نام شرکت: شرکت عمران شهر جدید بینالودشهر جدید: بینالود
عنوان پروژه: مسجد امام رضا (ع)
موقعیت پروژه در شهر: محله منظریه (مسکن مهر)                                                               مقیاس پروژه: محله
نام مشاور/طراح: اوت                                                                                                                سال تهیه طرح: 1389
ضوابط عمومی قطعهکاربری زمین درطرح جامع:

تجاری

طرح تفصیلی:

فرهنگی- مذهبی

مصوبات موردی:

مساحت زمین2524.13
درصد سطح اشغال طبقاتطبق ضابطه:

50%

زیرزمین:

همکف: 373.55

(15درصد)

اول:

دوم و بالاتر:

تراکم ساختمانیطبق ضابطه: 100%                     طبق طرح: 20% (با احتساب سطح سرویس های بهداشتی)
تعداد طبقاتطبق ضابطه: 2طبق طرح: 1
زیربنای کلطبق ضابطه: برابر با مساحت زمینطبق طرح: 373.55
عملکردها و فعالیت ها کاربری های و فعالیت های توصیه  نشدهکاربری ها و فعالیت های توصیه شده
مساحت کاربری ها در پروژهسرویس بهداشتی زنانه50 مترمربع
سرویس بهداشتی مردانه50 مترمربع
ضوابط تامین پارکینگکاربری هاتعداد پارکینگ طبق ضابطهتعداد پارکینگ طبق طرحموقعیت پارکینگ

(محوطه/ساختمان، سرپوشیده/سرباز)

امکان پارک در حاشیه معابر اصلی و فرعی (بلوار امام خمینی و خیابان مهر) در مجاورت مسجد
کل تعداد پارکینگ
مساحت تقریبی پارکینگ
ضوابط نماسازینسبت سطوح شفاف نما به کل مساحت نما Aطبقات همکف و اول10%مصالح پیشنهادی
طبقات دوم و بالاترسنگ تراورتن، کاشی سنتی با نقوش اسلامی
ضوابط توده گذاریعقب نشینی در طبقات در تمام جبهه هابنا در یک طبقه احداث شده
سازه و تاسیساتاسکلت( فلزی، بتنی و…)تاسیسات مکانیکی
فلزیبخاری گازی و کولر آبی
پیوست هانقشه ها(موقعیت در شهر، پلان، مقطع، نما و…)عکس های سه بعدیانیمیشنتصاویر پروژه

(در صورت اجرا)

داردنداردندارددارد

گالری تصاویر