عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
«فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره 102- 99» «اصلاح و اجرای آماده سازی بخشی از معابر محله منظریه و بهارستان شهر جدید بینالود» 1399/03/11 1399/04/03
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره 101- 99 «توسعه و نگهداری فضای سبز شهر جدید بینالود» 1399/02/29 1399/03/24
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره 101- 99 «توسعه و نگهداری فضای سبز شهر جدید بینالود» 1399/02/08 1399/02/27
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره 110- 98 «راهبری رفت و روب و نظافت شهری شهر جدید بینالود» «نوبت اول» 1398/11/02 1398/11/26
«فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره 106- 98» « تامین وسائط نقلیه شرکت عمران شهر جدید بینالود» 1398/08/14 1398/08/23
«فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره 108- 98» «نوسازی و اجرای بخشی از بوستان آبشار شهر جدید بینالود» 1398/08/11 1398/08/20
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره 105- 98 «راهبری ایستگاه آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر جدید بینالود» 1398/07/30 1398/08/11
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره 107- 98 «راهبری حمل و نقل برون شهری و درون شهری شهر جدید بینالود» 1398/07/29 1398/08/08