عنوان قوانین و مقررات
 قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی (FIPPA)
لایحه مشارکت عمومی خصوصی
چارچوب موافقتنامه مشارکت عمومی خصوصی
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و اصلاحات بعدی آن
قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به زبان انگلیسی
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به زبان عربی
قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به زبان چینی
قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به زبان فرانسوی
قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به زبان آلمانی
قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به زبان ایتالیایی
قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به زبان کره ای
قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به زبان روسی
قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به زبان اسپانیولی
قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به زبان ترکی
قانون تجارت
قانون برگزاری مناقصات با اصلاح ماده 3
آیین نامه های اجرایی قانون برگزاری مناقصات
آیین نامه معاملات شرکت مادرتخصصی عمران شھرھای جدید