عنوان قوانین و مقررات
برنامه جامع اصلاح نظام اداری – دوره دوم
سند راهبردی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
قانون مدیریت خدمات کشوری