عنوان قوانین و مقررات
ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در امور شهرسازی
ضوابط ملّی آمایش سرزمینی
سیاست های کلی آمایش سرزمین
دستورالعمل ترویج شهرک سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره برداری از آن