عنوان قوانین و مقررات
قانون ایجاد شهرهای جدید
آیین نامۀ اجرایی اصلاحی قانون ایجاد شهرهای جدید
اساسنامه ی شرکت عمران شهرهای جدید