عنوان قوانین و مقررات
تدوین سند راهبردی طرح جامع حمل و نقل
سیاست های کلی بخش حمل و نقل
قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
طرح جامع حمل و نقل کشور
آیین نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
برنامه استراتژیک بخش حمل و نقل ایران