عنوان قوانین و مقررات
سند برنامه ششم توسعه
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1396-1400
برنامه های ملی و طرح های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال های 96 و 97
نقشه کلان اهداف، سیاستها و برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی در وزارت راه و شهرسازی
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴