ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت مسئول پاسخگویی شماره تماس دانلود فایل
1 1-ارائه موافقت اصولی و صدور مجوزها مرتبط با شهر جدید 15021699000
2 1-1-صدور پروانه احداث شهرهای جدید خصوصی 15021699100  آقای حسن دوست  داخلی 144 دانلود
3 2-1-صدور پروانه تاسیس شهرک 15021699101  آقای حسن دوست  داخلی 144 دانلود
4 3-1-صدور پروانه بهره برداری از شهرک 15021699102 دانلود
5 4-1-تعیین ضوابط و استاندارهای ایجاد باغ شهرها و شهرک ها و شهرهای جدید 15021699103 دانلود
6 5-1-اعمال ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید 15021699104 دانلود
7 2-واگذاری زمین در محدوده شهر های جدید 15021700000
8 1-2-فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهرهای جدید 15021700100  خانم طاهری  داخلی 158 دانلود
9 2-2-انتقال زمین به دستگاه های دولتی در محدوده شهرهای جدید 15021700101  آقای مهاجر  داخلی 157 دانلود
10 3-واگذاری واحد های ساخته شده در محدوده شهرهای جدید 1501171000  خانم طاهری  داخلی 158 دانلود
11 4-آماده سازی اراضی در محدود شهرهای جدید 1502172000
12 1-4-تهیه طرح های آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید 15021702100  آقای حسن دوست  داخلی 144 دانلود
13 2-4-آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید 15021702101  آقای حسن پور  داخلی 136 دانلود
14 5-طرح های شهری و تامین سکونتگاه برای متقاضیان بالقوه مسکن در محدود شهرهای جدید 15021703000
15 1-5-تهیه و تصویب طرح های جامع شهرهای جدید 15021703100  آقای حسن دوست  داخلی 144 دانلود
16 2-5-تهیه و تصویب طرح های تفصیلی شهرهای جدید 15021703101  آقای حسن دوست  داخلی 144 دانلود
17 3-5-برنامه ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی 15021703102  آقای حسن پور  داخلی 136 دانلود
18 4-5-تأمین اسناد اتمام و مالکیت مسکن مهر 15021703103  آقای جبینی  داخلی 156 دانلود
19 6-تجهیز شهرهای جدید 15021704000
20 1-6-پیگیری جهت استقرار دستگاه های خدمات رسان، دولتی و اجرایی 15021704100  آقای توانا  داخلی 138 دانلود
21 2-6-پیگیری بر ایجاد تأسیسات زیربنایی 15021704101  آقای توانا  داخلی 138 دانلود
22 3-6-احداث پایانه های حمل و نقل عمومی و خطوط ریلی 15021704102  آقای آریایی  داخلی 117 دانلود
23 4-6-طراحی و مدیریت ساخت سیستم حمل و نقل ریلی 15021704103  خانم موحد  داخلی151 دانلود
24 5-6-اجرای پروژه های ساخت از طریق مشارکت در محدوده شهرهای جدید 15021704104 آقای حسن پور داخلی 136 دانلود
25 6-6-مدیریت بر ساخت انواع پروژه های روبنایی، تأسیساتی و رفاهی 15021704105 آقای قهای  داخلی 164 دانلود
26 7-6-اداره تأسیسات و تجهیزات محدوده شهرهای جدید 15021704106  آقای توانا  داخلی 138 دانلود
27 7-حفظ و حراست اراضی و مستحدتات در محدود شهر های جدید 15061705000  آقای نبوی  داخلی 129 دانلود
28 8-حمایت از فناوری های نوین ساختمانی در محدوده شهرهای جدید 15051706000  آقای آریایی  داخلی 117 دانلود
29 9-پاسخگویی 15061707000
30 1-9-رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری مراجعین 15061707100  آقای حسین نژاد  داخلی 130 دانلود
31 2-9-اظهار نظر و پاسخگویی نسبت به استعلامات خصوصی، تخلفات، مغایرت ها و دعاوی 15061707101  آقای مهاجر  داخلی 157 دانلود
32 10-حمایت از پژوهش های مرتبط 15051708000
33 1-10-حمایت از پایان نامه های دانشجویی 15051708100  خانم موحد  داخلی151 دانلود
34 2-10-حمایت از پژوهشگران و صاحبان ایده های نو 15051708101  خانم موحد  داخلی151 دانلود