گزارش عملکردی و آماری سال 1399

گزارش مصور عملکرد روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید بینالود
گزارش مصور عملکرد روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید بینالود برای دانلود روی عکس کلیک کنید
گزارش فعالیت های انجام شده توسط شرکت عمران شهر جدید بینالود
گزارش فعالیت های انجام شده توسط شرکت عمران شهر جدید بینالود برای دانلود روی عکس کلیک کنید