یکی از مهم ترین معضلاتی که جوامع و به خصوص کشورهای در حال توسعه درگیر آن هستند پدیده سازمانی فساد اداری است که از مهم ترین چالش ها و موانع توسعه کشورها به شمار می رود و مشکلات و بحران های آن دامن گیر کل جامعه می شود. تحقیق حاضر که به صورت کتابخانه ای انجام پذیرفته است تلاش کرده است تا فساد اداری و علل و عوامل به وقوع پیوستن این معضل در سازمانها و همچنین راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن را مورد بحث و بررسی قرار دهد. برای حذف یا کاهش فساد در نظام اداری و سطح جامعه، نیازمند برنامه هایی اساسی و همه جانبه می باشد و با بکارگیری روش های پیشگیرانه فردمدار، پیشگیری محیطی، و موقعیت مدار و همچنین با تاثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی به عنوان پدیده ای که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تاثیر می پذیرد، نیاز است. در واقع برای کاهش و حذف این معضل اجتماعی، به جای رویه های تنبیهی و مقابله پس از وقوع، باید پیشگیری از بروز فساد اداری هدف قرار گیرد.

اصول دوازده گانه مقابله با فساد