توضیحات پروژه

شناسنامه پروژه معماری و طراحی شهری
نام شرکت: شرکت عمران شهر جدید بینالودشهر جدید: بینالود
عنوان پروژه:  تجاری محله سامانیه
موقعیت پروژه در شهر: محله سامانیه                                                                               مقیاس پروژه: محله ای
نام مشاور/طراح: شرکت عمران شهر جدید بینالود                                                          سال تهیه طرح:1387
ضوابط عمومی قطعهکاربری زمین درطرح جامع:

مسکونی

طرح تفصیلی:

تجاری

مصوبات موردی:

مساحت زمین3765 مترمربع
درصد سطح اشغال طبقاتطبق ضابطه:

60%

زیرزمین:

همکف:

(30%)1100

اول:

دوم و بالاتر:

تراکم ساختمانیطبق ضابطه: 120%                                                طبق طرح:

حدود 30%

تعداد طبقاتطبق ضابطه: 2طبق طرح: 1
زیربنای کلطبق ضابطه: 1.2 برابر مساحت زمینطبق طرح: 1100
عملکردها و فعالیت ها کاربری های و فعالیت های توصیه  نشدهکاربری ها و فعالیت های توصیه شده
فعالیت های تجاری مقیاس محله
مساحت کاربری ها در پروژهعلاوه بر واحدهابی تجاری کاربری دیگری پیشنهاد نشده
ضوابط تامین پارکینگکاربری هاتعداد پارکینگ طبق ضابطهتعداد پارکینگ طبق طرحموقعیت پارکینگ

(محوطه/ساختمان، سرپوشیده/سرباز)

پارکینگ روباز و بصورت عقب نشینی در حاشیه معبر
کل تعداد پارکینگتأمین حداقل یک واحد پارکینگ به ازای هر واحد تجاری منفرد 30 مترمربعی28
مساحت تقریبی پارکینگحدود 280 مترمربع
ضوابط نماسازینسبت سطوح شفاف نما به کل مساحت نما Aطبقات همکف و اولحدود 70%مصالح پیشنهادی
طبقات دوم و بالاترسنگ و سفال
ضوابط توده گذاریعقب نشینی در طبقات در تمام جبهه هابنا در یک طبقه احداث شده
سازه و تاسیساتاسکلت (فلزی، بتنی و…)تاسیسات مکانیکی
فلزیبخاری و کولر آبی
پیوست هانقشه ها(موقعیت در شهر، پلان، مقطع، نما و…)عکس های سه بعدیانیمیشنتصاویر پروژه

(در صورت اجرا)

داردنداردندارددارد

گالری تصاویر