شرح خدمت

تدوین برنامه هایی جهت ساخت و تحویل واحدهای مسکونی و هدایت و مدیریت بر ساخت آنها طبق برنامه
(دراین خدمت موضوع تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان مورد توجه است)

قوانین و مقررات بالادستی

مطابق دستورالعمل واگذاری زمین و مسکن در شهرهای جدید به شماره 11252/94/ص/1111 مورخ 21/10/1394، شرکت عمران شهرجدید بینالود هرگونه زمین یا واحد مسکونی احداثی در شهر جدید بینالود را ازطریق برگزاری فراخوان عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) اقدام می نماید. املاک مورد فراخوان به بالاترین قیمت پیشنهادی بصورت نقد یا شرایط نقد و اقساط واگذار می گردد. البته مطابق دستور العمل واگذاری تهاتری شرکت عمران شهرجدید بینالود مجاز است نسبت به واگذاری زمین یا ساختمان بدون برگزاری فراخوان به پیمانکارانی که بابت پروژه های مطالبات دارند نیز، اقدام نماید.

سوالات متداول

سوال 1) آیا در صورتی که واحد مسکونی دارای بدهی باشد، می بایست به حساب انبوه ساز واریز گردد؟
پاسخ : خیر. مبلغ می بایست به حساب خود مالک واریز گردد و پس از تایید شرکت عمران، انبوه ساز حق برداشت خواهد داشت.
سوال 2) چه مواردی از نصبیات تاسیساتی ساختمان در هنگام تحویل واحد برعهده انبوه ساز است؟
پاسخ : با توجه به  مواردی که در قرارداد با انبوه ساز مشخص گردیده است، موظف به انجام تعهدات می باشد که برای هر پروژه متفاوت می باشد .
سوال 3) رفع نواقص احتمالی موجود در ساختمان برعهده چه کسی است؟
پاسخ: درهنگام تحویل واحد، طی صورتجلسه با حضور نماینده شرکت عمران شهرجدید بینالود، سازنده و مالک ، واحد به مالک تحویل داده می شود ودر صورت وجود نقص در صورتجلسه قید می شود که سازنده موظف به رفع آن می باشد.
سوال4) آیا درهنگام تحویل واحد، حضور مالک الزامی است؟
پاسخ: بله . حضور خود مالک یا وکیل قانونی وی ، الزامی است.
سوال5) درصورت بدهی معوق بانکی (اقساط) امکان تحویل واحد وجود دارد؟
پاسخ: بله.
سوال 6) پس از تحویل واحد، درصورت وجود نقص، مسوولیت رفع آن برعهده کیست؟
پاسخ: باتوجه به صورتجلسه تحویل و بررسی کارشناسان مربوطه، موضوع تصمیم گیری خواهد شد.
سوال 7) انباری و پارکینگ واحد چه زمانی تحویل می شود؟
پاسخ: درهنگام تحویل واحد، تحویل انباری و پارکینگ انجام خواهد شد.
سوال 8) درصورت نقل و انتقال واحد به شخص دیگر، آیا تحویل واحد دوباره صورت خواهد گرفت؟
پاسخ: خیر . تحویل واحد یکبار و فقط به مالک اصلی تحویل داده خواهد شد.
سوال 9) جهت رفع نواقص احتمالی، مهلت تعیین شده جهت اقدام انبوه ساز چند روز است؟
پاسخ: انبوه ساز موظف است ، نواقص قید شده در صورتجلسه را ظرف مدت 10 روز رفع نماید.
سوال 10) راه اندازی آسانسورها به چگونه است؟
پاسخ: با حضور حداقل 50 درصد از ساکنین بلوک و با مشارکت جمعی نسبت به تشکیل هیات امنا اقدام نموده و پس از طی مراحل اخذ استاندارد و… آسانسورها راه اندازی خواهد شد.

لینک دانلود شناسنامه خدمت

شرح خدمت

تدوین برنامه هایی جهت ساخت و تحویل واحدهای مسکونی و هدایت و مدیریت بر ساخت آنها طبق برنامه
(دراین خدمت موضوع تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان مورد توجه است)

قوانین و مقررات بالادستی

مطابق دستورالعمل واگذاری زمین و مسکن در شهرهای جدید به شماره 11252/94/ص/1111 مورخ 21/10/1394، شرکت عمران شهرجدید بینالود هرگونه زمین یا واحد مسکونی احداثی در شهر جدید بینالود را ازطریق برگزاری فراخوان عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) اقدام می نماید. املاک مورد فراخوان به بالاترین قیمت پیشنهادی بصورت نقد یا شرایط نقد و اقساط واگذار می گردد. البته مطابق دستور العمل واگذاری تهاتری شرکت عمران شهرجدید بینالود مجاز است نسبت به واگذاری زمین یا ساختمان بدون برگزاری فراخوان به پیمانکارانی که بابت پروژه های مطالبات دارند نیز، اقدام نماید.

سوالات متداول

سوال 1) آیا در صورتی که واحد مسکونی دارای بدهی باشد، می بایست به حساب انبوه ساز واریز گردد؟
پاسخ : خیر. مبلغ می بایست به حساب خود مالک واریز گردد و پس از تایید شرکت عمران، انبوه ساز حق برداشت خواهد داشت.
سوال 2) چه مواردی از نصبیات تاسیساتی ساختمان در هنگام تحویل واحد برعهده انبوه ساز است؟
پاسخ : با توجه به  مواردی که در قرارداد با انبوه ساز مشخص گردیده است، موظف به انجام تعهدات می باشد که برای هر پروژه متفاوت می باشد .
سوال 3) رفع نواقص احتمالی موجود در ساختمان برعهده چه کسی است؟
پاسخ: درهنگام تحویل واحد، طی صورتجلسه با حضور نماینده شرکت عمران شهرجدید بینالود، سازنده و مالک ، واحد به مالک تحویل داده می شود ودر صورت وجود نقص در صورتجلسه قید می شود که سازنده موظف به رفع آن می باشد.
سوال4) آیا درهنگام تحویل واحد، حضور مالک الزامی است؟
پاسخ: بله . حضور خود مالک یا وکیل قانونی وی ، الزامی است.
سوال5) درصورت بدهی معوق بانکی (اقساط) امکان تحویل واحد وجود دارد؟
پاسخ: بله.
سوال 6) پس از تحویل واحد، درصورت وجود نقص، مسوولیت رفع آن برعهده کیست؟
پاسخ: باتوجه به صورتجلسه تحویل و بررسی کارشناسان مربوطه، موضوع تصمیم گیری خواهد شد.
سوال 7) انباری و پارکینگ واحد چه زمانی تحویل می شود؟
پاسخ: درهنگام تحویل واحد، تحویل انباری و پارکینگ انجام خواهد شد.
سوال 8) درصورت نقل و انتقال واحد به شخص دیگر، آیا تحویل واحد دوباره صورت خواهد گرفت؟
پاسخ: خیر . تحویل واحد یکبار و فقط به مالک اصلی تحویل داده خواهد شد.
سوال 9) جهت رفع نواقص احتمالی، مهلت تعیین شده جهت اقدام انبوه ساز چند روز است؟
پاسخ: انبوه ساز موظف است ، نواقص قید شده در صورتجلسه را ظرف مدت 10 روز رفع نماید.
سوال 10) راه اندازی آسانسورها به چگونه است؟
پاسخ: با حضور حداقل 50 درصد از ساکنین بلوک و با مشارکت جمعی نسبت به تشکیل هیات امنا اقدام نموده و پس از طی مراحل اخذ استاندارد و… آسانسورها راه اندازی خواهد شد.

لینک دانلود شناسنامه خدمت

شرح خدمت

تدوین برنامه هایی جهت ساخت و تحویل واحدهای مسکونی و هدایت و مدیریت بر ساخت آنها طبق برنامه
(دراین خدمت موضوع تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان مورد توجه است)

قوانین و مقررات بالادستی

مطابق دستورالعمل واگذاری زمین و مسکن در شهرهای جدید به شماره 11252/94/ص/1111 مورخ 21/10/1394، شرکت عمران شهرجدید بینالود هرگونه زمین یا واحد مسکونی احداثی در شهر جدید بینالود را ازطریق برگزاری فراخوان عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) اقدام می نماید. املاک مورد فراخوان به بالاترین قیمت پیشنهادی بصورت نقد یا شرایط نقد و اقساط واگذار می گردد. البته مطابق دستور العمل واگذاری تهاتری شرکت عمران شهرجدید بینالود مجاز است نسبت به واگذاری زمین یا ساختمان بدون برگزاری فراخوان به پیمانکارانی که بابت پروژه های مطالبات دارند نیز، اقدام نماید.

سوالات متداول

سوال 1) آیا در صورتی که واحد مسکونی دارای بدهی باشد، می بایست به حساب انبوه ساز واریز گردد؟
پاسخ : خیر. مبلغ می بایست به حساب خود مالک واریز گردد و پس از تایید شرکت عمران، انبوه ساز حق برداشت خواهد داشت.
سوال 2) چه مواردی از نصبیات تاسیساتی ساختمان در هنگام تحویل واحد برعهده انبوه ساز است؟
پاسخ : با توجه به  مواردی که در قرارداد با انبوه ساز مشخص گردیده است، موظف به انجام تعهدات می باشد که برای هر پروژه متفاوت می باشد .
سوال 3) رفع نواقص احتمالی موجود در ساختمان برعهده چه کسی است؟
پاسخ: درهنگام تحویل واحد، طی صورتجلسه با حضور نماینده شرکت عمران شهرجدید بینالود، سازنده و مالک ، واحد به مالک تحویل داده می شود ودر صورت وجود نقص در صورتجلسه قید می شود که سازنده موظف به رفع آن می باشد.
سوال4) آیا درهنگام تحویل واحد، حضور مالک الزامی است؟
پاسخ: بله . حضور خود مالک یا وکیل قانونی وی ، الزامی است.
سوال5) درصورت بدهی معوق بانکی (اقساط) امکان تحویل واحد وجود دارد؟
پاسخ: بله.
سوال 6) پس از تحویل واحد، درصورت وجود نقص، مسوولیت رفع آن برعهده کیست؟
پاسخ: باتوجه به صورتجلسه تحویل و بررسی کارشناسان مربوطه، موضوع تصمیم گیری خواهد شد.
سوال 7) انباری و پارکینگ واحد چه زمانی تحویل می شود؟
پاسخ: درهنگام تحویل واحد، تحویل انباری و پارکینگ انجام خواهد شد.
سوال 8) درصورت نقل و انتقال واحد به شخص دیگر، آیا تحویل واحد دوباره صورت خواهد گرفت؟
پاسخ: خیر . تحویل واحد یکبار و فقط به مالک اصلی تحویل داده خواهد شد.
سوال 9) جهت رفع نواقص احتمالی، مهلت تعیین شده جهت اقدام انبوه ساز چند روز است؟
پاسخ: انبوه ساز موظف است ، نواقص قید شده در صورتجلسه را ظرف مدت 10 روز رفع نماید.
سوال 10) راه اندازی آسانسورها به چگونه است؟
پاسخ: با حضور حداقل 50 درصد از ساکنین بلوک و با مشارکت جمعی نسبت به تشکیل هیات امنا اقدام نموده و پس از طی مراحل اخذ استاندارد و… آسانسورها راه اندازی خواهد شد.

لینک دانلود شناسنامه خدمت

شرح خدمت

تدوین برنامه هایی جهت ساخت و تحویل واحدهای مسکونی و هدایت و مدیریت بر ساخت آنها طبق برنامه
(دراین خدمت موضوع تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان مورد توجه است)

قوانین و مقررات بالادستی

مطابق دستورالعمل واگذاری زمین و مسکن در شهرهای جدید به شماره 11252/94/ص/1111 مورخ 21/10/1394، شرکت عمران شهرجدید بینالود هرگونه زمین یا واحد مسکونی احداثی در شهر جدید بینالود را ازطریق برگزاری فراخوان عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) اقدام می نماید. املاک مورد فراخوان به بالاترین قیمت پیشنهادی بصورت نقد یا شرایط نقد و اقساط واگذار می گردد. البته مطابق دستور العمل واگذاری تهاتری شرکت عمران شهرجدید بینالود مجاز است نسبت به واگذاری زمین یا ساختمان بدون برگزاری فراخوان به پیمانکارانی که بابت پروژه های مطالبات دارند نیز، اقدام نماید.

سوالات متداول

سوال 1) آیا در صورتی که واحد مسکونی دارای بدهی باشد، می بایست به حساب انبوه ساز واریز گردد؟
پاسخ : خیر. مبلغ می بایست به حساب خود مالک واریز گردد و پس از تایید شرکت عمران، انبوه ساز حق برداشت خواهد داشت.
سوال 2) چه مواردی از نصبیات تاسیساتی ساختمان در هنگام تحویل واحد برعهده انبوه ساز است؟
پاسخ : با توجه به  مواردی که در قرارداد با انبوه ساز مشخص گردیده است، موظف به انجام تعهدات می باشد که برای هر پروژه متفاوت می باشد .
سوال 3) رفع نواقص احتمالی موجود در ساختمان برعهده چه کسی است؟
پاسخ: درهنگام تحویل واحد، طی صورتجلسه با حضور نماینده شرکت عمران شهرجدید بینالود، سازنده و مالک ، واحد به مالک تحویل داده می شود ودر صورت وجود نقص در صورتجلسه قید می شود که سازنده موظف به رفع آن می باشد.
سوال4) آیا درهنگام تحویل واحد، حضور مالک الزامی است؟
پاسخ: بله . حضور خود مالک یا وکیل قانونی وی ، الزامی است.
سوال5) درصورت بدهی معوق بانکی (اقساط) امکان تحویل واحد وجود دارد؟
پاسخ: بله.
سوال 6) پس از تحویل واحد، درصورت وجود نقص، مسوولیت رفع آن برعهده کیست؟
پاسخ: باتوجه به صورتجلسه تحویل و بررسی کارشناسان مربوطه، موضوع تصمیم گیری خواهد شد.
سوال 7) انباری و پارکینگ واحد چه زمانی تحویل می شود؟
پاسخ: درهنگام تحویل واحد، تحویل انباری و پارکینگ انجام خواهد شد.
سوال 8) درصورت نقل و انتقال واحد به شخص دیگر، آیا تحویل واحد دوباره صورت خواهد گرفت؟
پاسخ: خیر . تحویل واحد یکبار و فقط به مالک اصلی تحویل داده خواهد شد.
سوال 9) جهت رفع نواقص احتمالی، مهلت تعیین شده جهت اقدام انبوه ساز چند روز است؟
پاسخ: انبوه ساز موظف است ، نواقص قید شده در صورتجلسه را ظرف مدت 10 روز رفع نماید.
سوال 10) راه اندازی آسانسورها به چگونه است؟
پاسخ: با حضور حداقل 50 درصد از ساکنین بلوک و با مشارکت جمعی نسبت به تشکیل هیات امنا اقدام نموده و پس از طی مراحل اخذ استاندارد و… آسانسورها راه اندازی خواهد شد.

لینک دانلود شناسنامه خدمت

شرح خدمت

تدوین برنامه هایی جهت ساخت و تحویل واحدهای مسکونی و هدایت و مدیریت بر ساخت آنها طبق برنامه
(دراین خدمت موضوع تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان مورد توجه است)

قوانین و مقررات بالادستی

مطابق دستورالعمل واگذاری زمین و مسکن در شهرهای جدید به شماره 11252/94/ص/1111 مورخ 21/10/1394، شرکت عمران شهرجدید بینالود هرگونه زمین یا واحد مسکونی احداثی در شهر جدید بینالود را ازطریق برگزاری فراخوان عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) اقدام می نماید. املاک مورد فراخوان به بالاترین قیمت پیشنهادی بصورت نقد یا شرایط نقد و اقساط واگذار می گردد. البته مطابق دستور العمل واگذاری تهاتری شرکت عمران شهرجدید بینالود مجاز است نسبت به واگذاری زمین یا ساختمان بدون برگزاری فراخوان به پیمانکارانی که بابت پروژه های مطالبات دارند نیز، اقدام نماید.

سوالات متداول

سوال 1) آیا در صورتی که واحد مسکونی دارای بدهی باشد، می بایست به حساب انبوه ساز واریز گردد؟
پاسخ : خیر. مبلغ می بایست به حساب خود مالک واریز گردد و پس از تایید شرکت عمران، انبوه ساز حق برداشت خواهد داشت.
سوال 2) چه مواردی از نصبیات تاسیساتی ساختمان در هنگام تحویل واحد برعهده انبوه ساز است؟
پاسخ : با توجه به  مواردی که در قرارداد با انبوه ساز مشخص گردیده است، موظف به انجام تعهدات می باشد که برای هر پروژه متفاوت می باشد .
سوال 3) رفع نواقص احتمالی موجود در ساختمان برعهده چه کسی است؟
پاسخ: درهنگام تحویل واحد، طی صورتجلسه با حضور نماینده شرکت عمران شهرجدید بینالود، سازنده و مالک ، واحد به مالک تحویل داده می شود ودر صورت وجود نقص در صورتجلسه قید می شود که سازنده موظف به رفع آن می باشد.
سوال4) آیا درهنگام تحویل واحد، حضور مالک الزامی است؟
پاسخ: بله . حضور خود مالک یا وکیل قانونی وی ، الزامی است.
سوال5) درصورت بدهی معوق بانکی (اقساط) امکان تحویل واحد وجود دارد؟
پاسخ: بله.
سوال 6) پس از تحویل واحد، درصورت وجود نقص، مسوولیت رفع آن برعهده کیست؟
پاسخ: باتوجه به صورتجلسه تحویل و بررسی کارشناسان مربوطه، موضوع تصمیم گیری خواهد شد.
سوال 7) انباری و پارکینگ واحد چه زمانی تحویل می شود؟
پاسخ: درهنگام تحویل واحد، تحویل انباری و پارکینگ انجام خواهد شد.
سوال 8) درصورت نقل و انتقال واحد به شخص دیگر، آیا تحویل واحد دوباره صورت خواهد گرفت؟
پاسخ: خیر . تحویل واحد یکبار و فقط به مالک اصلی تحویل داده خواهد شد.
سوال 9) جهت رفع نواقص احتمالی، مهلت تعیین شده جهت اقدام انبوه ساز چند روز است؟
پاسخ: انبوه ساز موظف است ، نواقص قید شده در صورتجلسه را ظرف مدت 10 روز رفع نماید.
سوال 10) راه اندازی آسانسورها به چگونه است؟
پاسخ: با حضور حداقل 50 درصد از ساکنین بلوک و با مشارکت جمعی نسبت به تشکیل هیات امنا اقدام نموده و پس از طی مراحل اخذ استاندارد و… آسانسورها راه اندازی خواهد شد.

لینک دانلود شناسنامه خدمت

شرح خدمت

تدوین برنامه هایی جهت ساخت و تحویل واحدهای مسکونی و هدایت و مدیریت بر ساخت آنها طبق برنامه
(دراین خدمت موضوع تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان مورد توجه است)

قوانین و مقررات بالادستی

مطابق دستورالعمل واگذاری زمین و مسکن در شهرهای جدید به شماره 11252/94/ص/1111 مورخ 21/10/1394، شرکت عمران شهرجدید بینالود هرگونه زمین یا واحد مسکونی احداثی در شهر جدید بینالود را ازطریق برگزاری فراخوان عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) اقدام می نماید. املاک مورد فراخوان به بالاترین قیمت پیشنهادی بصورت نقد یا شرایط نقد و اقساط واگذار می گردد. البته مطابق دستور العمل واگذاری تهاتری شرکت عمران شهرجدید بینالود مجاز است نسبت به واگذاری زمین یا ساختمان بدون برگزاری فراخوان به پیمانکارانی که بابت پروژه های مطالبات دارند نیز، اقدام نماید.

سوالات متداول

سوال 1) آیا در صورتی که واحد مسکونی دارای بدهی باشد، می بایست به حساب انبوه ساز واریز گردد؟
پاسخ : خیر. مبلغ می بایست به حساب خود مالک واریز گردد و پس از تایید شرکت عمران، انبوه ساز حق برداشت خواهد داشت.
سوال 2) چه مواردی از نصبیات تاسیساتی ساختمان در هنگام تحویل واحد برعهده انبوه ساز است؟
پاسخ : با توجه به  مواردی که در قرارداد با انبوه ساز مشخص گردیده است، موظف به انجام تعهدات می باشد که برای هر پروژه متفاوت می باشد .
سوال 3) رفع نواقص احتمالی موجود در ساختمان برعهده چه کسی است؟
پاسخ: درهنگام تحویل واحد، طی صورتجلسه با حضور نماینده شرکت عمران شهرجدید بینالود، سازنده و مالک ، واحد به مالک تحویل داده می شود ودر صورت وجود نقص در صورتجلسه قید می شود که سازنده موظف به رفع آن می باشد.
سوال4) آیا درهنگام تحویل واحد، حضور مالک الزامی است؟
پاسخ: بله . حضور خود مالک یا وکیل قانونی وی ، الزامی است.
سوال5) درصورت بدهی معوق بانکی (اقساط) امکان تحویل واحد وجود دارد؟
پاسخ: بله.
سوال 6) پس از تحویل واحد، درصورت وجود نقص، مسوولیت رفع آن برعهده کیست؟
پاسخ: باتوجه به صورتجلسه تحویل و بررسی کارشناسان مربوطه، موضوع تصمیم گیری خواهد شد.
سوال 7) انباری و پارکینگ واحد چه زمانی تحویل می شود؟
پاسخ: درهنگام تحویل واحد، تحویل انباری و پارکینگ انجام خواهد شد.
سوال 8) درصورت نقل و انتقال واحد به شخص دیگر، آیا تحویل واحد دوباره صورت خواهد گرفت؟
پاسخ: خیر . تحویل واحد یکبار و فقط به مالک اصلی تحویل داده خواهد شد.
سوال 9) جهت رفع نواقص احتمالی، مهلت تعیین شده جهت اقدام انبوه ساز چند روز است؟
پاسخ: انبوه ساز موظف است ، نواقص قید شده در صورتجلسه را ظرف مدت 10 روز رفع نماید.
سوال 10) راه اندازی آسانسورها به چگونه است؟
پاسخ: با حضور حداقل 50 درصد از ساکنین بلوک و با مشارکت جمعی نسبت به تشکیل هیات امنا اقدام نموده و پس از طی مراحل اخذ استاندارد و… آسانسورها راه اندازی خواهد شد.

لینک دانلود شناسنامه خدمت

شرح خدمت

تدوین برنامه هایی جهت ساخت و تحویل واحدهای مسکونی و هدایت و مدیریت بر ساخت آنها طبق برنامه
(دراین خدمت موضوع تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان مورد توجه است)

قوانین و مقررات بالادستی

مطابق دستورالعمل واگذاری زمین و مسکن در شهرهای جدید به شماره 11252/94/ص/1111 مورخ 21/10/1394، شرکت عمران شهرجدید بینالود هرگونه زمین یا واحد مسکونی احداثی در شهر جدید بینالود را ازطریق برگزاری فراخوان عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) اقدام می نماید. املاک مورد فراخوان به بالاترین قیمت پیشنهادی بصورت نقد یا شرایط نقد و اقساط واگذار می گردد. البته مطابق دستور العمل واگذاری تهاتری شرکت عمران شهرجدید بینالود مجاز است نسبت به واگذاری زمین یا ساختمان بدون برگزاری فراخوان به پیمانکارانی که بابت پروژه های مطالبات دارند نیز، اقدام نماید.

سوالات متداول

سوال 1) آیا در صورتی که واحد مسکونی دارای بدهی باشد، می بایست به حساب انبوه ساز واریز گردد؟
پاسخ : خیر. مبلغ می بایست به حساب خود مالک واریز گردد و پس از تایید شرکت عمران، انبوه ساز حق برداشت خواهد داشت.
سوال 2) چه مواردی از نصبیات تاسیساتی ساختمان در هنگام تحویل واحد برعهده انبوه ساز است؟
پاسخ : با توجه به  مواردی که در قرارداد با انبوه ساز مشخص گردیده است، موظف به انجام تعهدات می باشد که برای هر پروژه متفاوت می باشد .
سوال 3) رفع نواقص احتمالی موجود در ساختمان برعهده چه کسی است؟
پاسخ: درهنگام تحویل واحد، طی صورتجلسه با حضور نماینده شرکت عمران شهرجدید بینالود، سازنده و مالک ، واحد به مالک تحویل داده می شود ودر صورت وجود نقص در صورتجلسه قید می شود که سازنده موظف به رفع آن می باشد.
سوال4) آیا درهنگام تحویل واحد، حضور مالک الزامی است؟
پاسخ: بله . حضور خود مالک یا وکیل قانونی وی ، الزامی است.
سوال5) درصورت بدهی معوق بانکی (اقساط) امکان تحویل واحد وجود دارد؟
پاسخ: بله.
سوال 6) پس از تحویل واحد، درصورت وجود نقص، مسوولیت رفع آن برعهده کیست؟
پاسخ: باتوجه به صورتجلسه تحویل و بررسی کارشناسان مربوطه، موضوع تصمیم گیری خواهد شد.
سوال 7) انباری و پارکینگ واحد چه زمانی تحویل می شود؟
پاسخ: درهنگام تحویل واحد، تحویل انباری و پارکینگ انجام خواهد شد.
سوال 8) درصورت نقل و انتقال واحد به شخص دیگر، آیا تحویل واحد دوباره صورت خواهد گرفت؟
پاسخ: خیر . تحویل واحد یکبار و فقط به مالک اصلی تحویل داده خواهد شد.
سوال 9) جهت رفع نواقص احتمالی، مهلت تعیین شده جهت اقدام انبوه ساز چند روز است؟
پاسخ: انبوه ساز موظف است ، نواقص قید شده در صورتجلسه را ظرف مدت 10 روز رفع نماید.
سوال 10) راه اندازی آسانسورها به چگونه است؟
پاسخ: با حضور حداقل 50 درصد از ساکنین بلوک و با مشارکت جمعی نسبت به تشکیل هیات امنا اقدام نموده و پس از طی مراحل اخذ استاندارد و… آسانسورها راه اندازی خواهد شد.

لینک دانلود شناسنامه خدمت

شرح خدمت

تدوین برنامه هایی جهت ساخت و تحویل واحدهای مسکونی و هدایت و مدیریت بر ساخت آنها طبق برنامه
(دراین خدمت موضوع تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان مورد توجه است)

قوانین و مقررات بالادستی

مطابق دستورالعمل واگذاری زمین و مسکن در شهرهای جدید به شماره 11252/94/ص/1111 مورخ 21/10/1394، شرکت عمران شهرجدید بینالود هرگونه زمین یا واحد مسکونی احداثی در شهر جدید بینالود را ازطریق برگزاری فراخوان عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) اقدام می نماید. املاک مورد فراخوان به بالاترین قیمت پیشنهادی بصورت نقد یا شرایط نقد و اقساط واگذار می گردد. البته مطابق دستور العمل واگذاری تهاتری شرکت عمران شهرجدید بینالود مجاز است نسبت به واگذاری زمین یا ساختمان بدون برگزاری فراخوان به پیمانکارانی که بابت پروژه های مطالبات دارند نیز، اقدام نماید.

سوالات متداول

سوال 1) آیا در صورتی که واحد مسکونی دارای بدهی باشد، می بایست به حساب انبوه ساز واریز گردد؟
پاسخ : خیر. مبلغ می بایست به حساب خود مالک واریز گردد و پس از تایید شرکت عمران، انبوه ساز حق برداشت خواهد داشت.
سوال 2) چه مواردی از نصبیات تاسیساتی ساختمان در هنگام تحویل واحد برعهده انبوه ساز است؟
پاسخ : با توجه به  مواردی که در قرارداد با انبوه ساز مشخص گردیده است، موظف به انجام تعهدات می باشد که برای هر پروژه متفاوت می باشد .
سوال 3) رفع نواقص احتمالی موجود در ساختمان برعهده چه کسی است؟
پاسخ: درهنگام تحویل واحد، طی صورتجلسه با حضور نماینده شرکت عمران شهرجدید بینالود، سازنده و مالک ، واحد به مالک تحویل داده می شود ودر صورت وجود نقص در صورتجلسه قید می شود که سازنده موظف به رفع آن می باشد.
سوال4) آیا درهنگام تحویل واحد، حضور مالک الزامی است؟
پاسخ: بله . حضور خود مالک یا وکیل قانونی وی ، الزامی است.
سوال5) درصورت بدهی معوق بانکی (اقساط) امکان تحویل واحد وجود دارد؟
پاسخ: بله.
سوال 6) پس از تحویل واحد، درصورت وجود نقص، مسوولیت رفع آن برعهده کیست؟
پاسخ: باتوجه به صورتجلسه تحویل و بررسی کارشناسان مربوطه، موضوع تصمیم گیری خواهد شد.
سوال 7) انباری و پارکینگ واحد چه زمانی تحویل می شود؟
پاسخ: درهنگام تحویل واحد، تحویل انباری و پارکینگ انجام خواهد شد.
سوال 8) درصورت نقل و انتقال واحد به شخص دیگر، آیا تحویل واحد دوباره صورت خواهد گرفت؟
پاسخ: خیر . تحویل واحد یکبار و فقط به مالک اصلی تحویل داده خواهد شد.
سوال 9) جهت رفع نواقص احتمالی، مهلت تعیین شده جهت اقدام انبوه ساز چند روز است؟
پاسخ: انبوه ساز موظف است ، نواقص قید شده در صورتجلسه را ظرف مدت 10 روز رفع نماید.
سوال 10) راه اندازی آسانسورها به چگونه است؟
پاسخ: با حضور حداقل 50 درصد از ساکنین بلوک و با مشارکت جمعی نسبت به تشکیل هیات امنا اقدام نموده و پس از طی مراحل اخذ استاندارد و… آسانسورها راه اندازی خواهد شد.

لینک دانلود شناسنامه خدمت

شرح خدمت

تدوین برنامه هایی جهت ساخت و تحویل واحدهای مسکونی و هدایت و مدیریت بر ساخت آنها طبق برنامه
(دراین خدمت موضوع تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان مورد توجه است)

قوانین و مقررات بالادستی

مطابق دستورالعمل واگذاری زمین و مسکن در شهرهای جدید به شماره 11252/94/ص/1111 مورخ 21/10/1394، شرکت عمران شهرجدید بینالود هرگونه زمین یا واحد مسکونی احداثی در شهر جدید بینالود را ازطریق برگزاری فراخوان عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) اقدام می نماید. املاک مورد فراخوان به بالاترین قیمت پیشنهادی بصورت نقد یا شرایط نقد و اقساط واگذار می گردد. البته مطابق دستور العمل واگذاری تهاتری شرکت عمران شهرجدید بینالود مجاز است نسبت به واگذاری زمین یا ساختمان بدون برگزاری فراخوان به پیمانکارانی که بابت پروژه های مطالبات دارند نیز، اقدام نماید.

سوالات متداول

سوال 1) آیا در صورتی که واحد مسکونی دارای بدهی باشد، می بایست به حساب انبوه ساز واریز گردد؟
پاسخ : خیر. مبلغ می بایست به حساب خود مالک واریز گردد و پس از تایید شرکت عمران، انبوه ساز حق برداشت خواهد داشت.
سوال 2) چه مواردی از نصبیات تاسیساتی ساختمان در هنگام تحویل واحد برعهده انبوه ساز است؟
پاسخ : با توجه به  مواردی که در قرارداد با انبوه ساز مشخص گردیده است، موظف به انجام تعهدات می باشد که برای هر پروژه متفاوت می باشد .
سوال 3) رفع نواقص احتمالی موجود در ساختمان برعهده چه کسی است؟
پاسخ: درهنگام تحویل واحد، طی صورتجلسه با حضور نماینده شرکت عمران شهرجدید بینالود، سازنده و مالک ، واحد به مالک تحویل داده می شود ودر صورت وجود نقص در صورتجلسه قید می شود که سازنده موظف به رفع آن می باشد.
سوال4) آیا درهنگام تحویل واحد، حضور مالک الزامی است؟
پاسخ: بله . حضور خود مالک یا وکیل قانونی وی ، الزامی است.
سوال5) درصورت بدهی معوق بانکی (اقساط) امکان تحویل واحد وجود دارد؟
پاسخ: بله.
سوال 6) پس از تحویل واحد، درصورت وجود نقص، مسوولیت رفع آن برعهده کیست؟
پاسخ: باتوجه به صورتجلسه تحویل و بررسی کارشناسان مربوطه، موضوع تصمیم گیری خواهد شد.
سوال 7) انباری و پارکینگ واحد چه زمانی تحویل می شود؟
پاسخ: درهنگام تحویل واحد، تحویل انباری و پارکینگ انجام خواهد شد.
سوال 8) درصورت نقل و انتقال واحد به شخص دیگر، آیا تحویل واحد دوباره صورت خواهد گرفت؟
پاسخ: خیر . تحویل واحد یکبار و فقط به مالک اصلی تحویل داده خواهد شد.
سوال 9) جهت رفع نواقص احتمالی، مهلت تعیین شده جهت اقدام انبوه ساز چند روز است؟
پاسخ: انبوه ساز موظف است ، نواقص قید شده در صورتجلسه را ظرف مدت 10 روز رفع نماید.
سوال 10) راه اندازی آسانسورها به چگونه است؟
پاسخ: با حضور حداقل 50 درصد از ساکنین بلوک و با مشارکت جمعی نسبت به تشکیل هیات امنا اقدام نموده و پس از طی مراحل اخذ استاندارد و… آسانسورها راه اندازی خواهد شد.

لینک دانلود شناسنامه خدمت

شرح خدمت

تدوین برنامه هایی جهت ساخت و تحویل واحدهای مسکونی و هدایت و مدیریت بر ساخت آنها طبق برنامه
(دراین خدمت موضوع تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان مورد توجه است)

قوانین و مقررات بالادستی

مطابق دستورالعمل واگذاری زمین و مسکن در شهرهای جدید به شماره 11252/94/ص/1111 مورخ 21/10/1394، شرکت عمران شهرجدید بینالود هرگونه زمین یا واحد مسکونی احداثی در شهر جدید بینالود را ازطریق برگزاری فراخوان عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) اقدام می نماید. املاک مورد فراخوان به بالاترین قیمت پیشنهادی بصورت نقد یا شرایط نقد و اقساط واگذار می گردد. البته مطابق دستور العمل واگذاری تهاتری شرکت عمران شهرجدید بینالود مجاز است نسبت به واگذاری زمین یا ساختمان بدون برگزاری فراخوان به پیمانکارانی که بابت پروژه های مطالبات دارند نیز، اقدام نماید.

سوالات متداول

سوال 1) آیا در صورتی که واحد مسکونی دارای بدهی باشد، می بایست به حساب انبوه ساز واریز گردد؟
پاسخ : خیر. مبلغ می بایست به حساب خود مالک واریز گردد و پس از تایید شرکت عمران، انبوه ساز حق برداشت خواهد داشت.
سوال 2) چه مواردی از نصبیات تاسیساتی ساختمان در هنگام تحویل واحد برعهده انبوه ساز است؟
پاسخ : با توجه به  مواردی که در قرارداد با انبوه ساز مشخص گردیده است، موظف به انجام تعهدات می باشد که برای هر پروژه متفاوت می باشد .
سوال 3) رفع نواقص احتمالی موجود در ساختمان برعهده چه کسی است؟
پاسخ: درهنگام تحویل واحد، طی صورتجلسه با حضور نماینده شرکت عمران شهرجدید بینالود، سازنده و مالک ، واحد به مالک تحویل داده می شود ودر صورت وجود نقص در صورتجلسه قید می شود که سازنده موظف به رفع آن می باشد.
سوال4) آیا درهنگام تحویل واحد، حضور مالک الزامی است؟
پاسخ: بله . حضور خود مالک یا وکیل قانونی وی ، الزامی است.
سوال5) درصورت بدهی معوق بانکی (اقساط) امکان تحویل واحد وجود دارد؟
پاسخ: بله.
سوال 6) پس از تحویل واحد، درصورت وجود نقص، مسوولیت رفع آن برعهده کیست؟
پاسخ: باتوجه به صورتجلسه تحویل و بررسی کارشناسان مربوطه، موضوع تصمیم گیری خواهد شد.
سوال 7) انباری و پارکینگ واحد چه زمانی تحویل می شود؟
پاسخ: درهنگام تحویل واحد، تحویل انباری و پارکینگ انجام خواهد شد.
سوال 8) درصورت نقل و انتقال واحد به شخص دیگر، آیا تحویل واحد دوباره صورت خواهد گرفت؟
پاسخ: خیر . تحویل واحد یکبار و فقط به مالک اصلی تحویل داده خواهد شد.
سوال 9) جهت رفع نواقص احتمالی، مهلت تعیین شده جهت اقدام انبوه ساز چند روز است؟
پاسخ: انبوه ساز موظف است ، نواقص قید شده در صورتجلسه را ظرف مدت 10 روز رفع نماید.
سوال 10) راه اندازی آسانسورها به چگونه است؟
پاسخ: با حضور حداقل 50 درصد از ساکنین بلوک و با مشارکت جمعی نسبت به تشکیل هیات امنا اقدام نموده و پس از طی مراحل اخذ استاندارد و… آسانسورها راه اندازی خواهد شد.

لینک دانلود شناسنامه خدمت

شرح خدمت

تدوین برنامه هایی جهت ساخت و تحویل واحدهای مسکونی و هدایت و مدیریت بر ساخت آنها طبق برنامه
(دراین خدمت موضوع تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان مورد توجه است)

قوانین و مقررات بالادستی

مطابق دستورالعمل واگذاری زمین و مسکن در شهرهای جدید به شماره 11252/94/ص/1111 مورخ 21/10/1394، شرکت عمران شهرجدید بینالود هرگونه زمین یا واحد مسکونی احداثی در شهر جدید بینالود را ازطریق برگزاری فراخوان عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) اقدام می نماید. املاک مورد فراخوان به بالاترین قیمت پیشنهادی بصورت نقد یا شرایط نقد و اقساط واگذار می گردد. البته مطابق دستور العمل واگذاری تهاتری شرکت عمران شهرجدید بینالود مجاز است نسبت به واگذاری زمین یا ساختمان بدون برگزاری فراخوان به پیمانکارانی که بابت پروژه های مطالبات دارند نیز، اقدام نماید.

سوالات متداول

سوال 1) آیا در صورتی که واحد مسکونی دارای بدهی باشد، می بایست به حساب انبوه ساز واریز گردد؟
پاسخ : خیر. مبلغ می بایست به حساب خود مالک واریز گردد و پس از تایید شرکت عمران، انبوه ساز حق برداشت خواهد داشت.
سوال 2) چه مواردی از نصبیات تاسیساتی ساختمان در هنگام تحویل واحد برعهده انبوه ساز است؟
پاسخ : با توجه به  مواردی که در قرارداد با انبوه ساز مشخص گردیده است، موظف به انجام تعهدات می باشد که برای هر پروژه متفاوت می باشد .
سوال 3) رفع نواقص احتمالی موجود در ساختمان برعهده چه کسی است؟
پاسخ: درهنگام تحویل واحد، طی صورتجلسه با حضور نماینده شرکت عمران شهرجدید بینالود، سازنده و مالک ، واحد به مالک تحویل داده می شود ودر صورت وجود نقص در صورتجلسه قید می شود که سازنده موظف به رفع آن می باشد.
سوال4) آیا درهنگام تحویل واحد، حضور مالک الزامی است؟
پاسخ: بله . حضور خود مالک یا وکیل قانونی وی ، الزامی است.
سوال5) درصورت بدهی معوق بانکی (اقساط) امکان تحویل واحد وجود دارد؟
پاسخ: بله.
سوال 6) پس از تحویل واحد، درصورت وجود نقص، مسوولیت رفع آن برعهده کیست؟
پاسخ: باتوجه به صورتجلسه تحویل و بررسی کارشناسان مربوطه، موضوع تصمیم گیری خواهد شد.
سوال 7) انباری و پارکینگ واحد چه زمانی تحویل می شود؟
پاسخ: درهنگام تحویل واحد، تحویل انباری و پارکینگ انجام خواهد شد.
سوال 8) درصورت نقل و انتقال واحد به شخص دیگر، آیا تحویل واحد دوباره صورت خواهد گرفت؟
پاسخ: خیر . تحویل واحد یکبار و فقط به مالک اصلی تحویل داده خواهد شد.
سوال 9) جهت رفع نواقص احتمالی، مهلت تعیین شده جهت اقدام انبوه ساز چند روز است؟
پاسخ: انبوه ساز موظف است ، نواقص قید شده در صورتجلسه را ظرف مدت 10 روز رفع نماید.
سوال 10) راه اندازی آسانسورها به چگونه است؟
پاسخ: با حضور حداقل 50 درصد از ساکنین بلوک و با مشارکت جمعی نسبت به تشکیل هیات امنا اقدام نموده و پس از طی مراحل اخذ استاندارد و… آسانسورها راه اندازی خواهد شد.

لینک دانلود شناسنامه خدمت