اجرای روشنایی تقاطع غیرهمسطح  شرقی شهرجدیدبینالود
معاون فنی واجرایی شرکت عمران شهرجدیدبینالودگفت:باتوجه به درخواست مکررشهروندان محترم ودرراستای تامین امنیت تردد وسائط نقلیه اجرای روشنایی قسمت ورودی وخروجی ضلع شمالی تقاطع غیرهمسطح شرقی شهرجدیدبینالودتوسط شرکت عمران شهرجدیدبینالوددرحال اجراست.
حمیدرضااولیایی افزود:باتوجه به اینکه شهرجدیدبینالوددرحاشیه اتوبان مشهد– نیشابورقرارگرفته وخودروهادراین منطقه سرعت زیادی دارند،به همین علت اجرای روشنایی تقاطع غیرهمسطح شهراهمیت ویژه ای داردوعلاوه برایجادامنیت برای خودروهایی که قصد ورودبه شهررادارنددرمعرفی شهرجدید بینالود نیزتاثیرگذاراست.
وی ادامه داد:این قراردادبامبلغ پنجاه ودومیلیارد ریال درمدت زمان9ماه اجراودرآن تکمیل بخشی ازشبکه برق رسانی سایت های مسکن مهردارای متقاضی نیزانجام خواهدشد.
این مقام مسئول گفت: درسنوات گذشته نیزاین شرکت درراستای خدمت رسانی به شهروندان محترم پروژه تامین روشنایی معابرمسکن مهررابا مشارکت شرکت برق انجام داده است.
وی ابرازامیدواری کرد طی2ماه آینده روشنایی تقاطع غیرهمسطح شرقی شهربهره برداری شود.

لینک کوتاه نوشته
https://binalood.ntdc.ir/?p=23356
کد خبر
23356